Przejdź do treści

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13. ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MARTECH IDEAS SP. OGRÓD ZOOLOGICZNY.
  adres: Aleja Stanów Zjednoczonych 51/612, 04-026 Warszawa, Polska wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000745564, Regon: 381086259, NIP ID: 1132981627.
 2. Możesz skontaktować się ze Spółką wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy zgłoszenie rekrutacyjne oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 sek. 1 lit. a) i b) RODO w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, dotychczasowy przebieg zatrudnienia.
  W zakresie danych wykraczających poza zakres wskazany w zdaniu poprzednim, zawartych dobrowolnie w CV załączonym do formularza, Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 sek. 1 lit. a) RODO.
 4. Dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym oraz załączonym do niego CV mogą być przetwarzane również w oparciu o prawnie usprawiedliwione cele Administratora, to jest w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami, jeżeli są one związane z prowadzonymi rekrutacjami na podstawie art. 6 sek. 1 lit. f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania aplikacji, a w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza zakres określony w pkt. 3 nie jest obowiązkowe, a brak ich podania w załączonym do formularza CV nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji;
 11. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.