Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe 3/2021

dotyczące usługi Public Relations w zakresie Promocji projektu.

ZAMAWIAJĄCY

MarTech Ideas Sp. z o.o.
Ul. Puławska 77, 02-595 Warszawa
NIP: 1132981627, REGON: 381086259, KRS: 0000745564
e-mail: [email protected]

Projekt POIR.01.01.01-00-0945/19 „Budowa modelu behawioralnego konsumenta z wykorzystaniem narzędzi uczenia maszynowego w celu optymalizacji ścieżek konwersji w branży e-commerce”, zwany dalej Projektem. Projekt dotyczy stworzenia pierwszego na świecie systemu do automatycznego zarządzania ścieżką konwersji użytkownika na klienta w obszarze reklamy elektronicznej. Celem projektu jest zastąpienie pracy eksperta domenowego automatycznym systemem korzystającym z algorytmów sztucznej inteligencji.

Wartość projektu: 10 676 031,37 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 8 268 550,09 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Szybka Ścieżka”.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi Public Relations w zakresie Promocji projektu:

 1. Nawiązywanie współpracy umożliwiającej prezentację projektu w czasopismach i na konferencjach branżowych i naukowych
 2. Utworzenie i prowadzenie profilów na portalach Facebook i LinkedIn
 3. Przygotowywanie materiałów wizualnych i informacyjnych
 4. Stała współpraca z mediami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zakres prac:

Usługi Public Relations w zakresie Promocji projektu świadczone w następujących wersjach:

 1. Public Relations Wersja 1
 1. Nawiązywanie współpracy umożliwiającej prezentację projektu w czasopismach i na konferencjach branżowych i naukowych – umożliwienie co najmniej 3 publikacji lub wystąpień konferencyjnych w ciągu 6 miesięcy
 2. Utworzenie i prowadzenie profilów na portalach Facebook i LinkedIn – łącznie 16 postów miesięcznie
 3. Przygotowywanie materiałów wizualnych i informacyjnych, takich jak na przykład infografiki o projekcie lub broszury informacyjne, wykorzystywanych na stronie www, profilach społecznościowych, w kontaktach z mediami, itp.
 4. Stała współpraca z mediami, takimi jak na przykład branżowe portale informacyjne (typu Online Marketing Magazyn o-m.pl, wirtualnemedia.pl), w celu szerokiego informowania o projekcie, czego efektem będą co najmniej 3 wzmianki o projekcie w mediach w ciągu 6 miesięcy).

Z Wersji 1 Zamawiający planuje korzystać w okresie od początku listopada 2021 do końca kwietnia 2022 (6 miesięcy).

 1. Public Relations Wersja 2
 1. Nawiązywanie współpracy umożliwiającej prezentację projektu w czasopismach i na konferencjach branżowych i naukowych (umożliwienie co najmniej 1 publikacji lub wystąpienia konferencyjnego w ciągu 4 miesięcy)
 2. Prowadzenie profilów na portalach Facebook i LinkedIn – łącznie 12 postów miesięcznie
 3. Przygotowywanie materiałów wizualnych i informacyjnych, takich jak na przykład infografiki o projekcie lub broszury informacyjne, wykorzystywanych na stronie www, profilach społecznościowych, w kontaktach z mediami, itp.
 4. Stała współpraca z mediami, takimi jak na przykład branżowe portale informacyjne (typu Online Marketing Magazyn: o-m.pl, wirtualnemedia.pl), w celu szerokiego informowania projekcie, czego efektem będą co najmniej 2 wzmianki o projekcie w mediach w ciągu 4 miesięcy).

Z Wersji 2 Zamawiający planuje korzystać w okresie od początku maja 2022 do końca sierpnia 2022 (4 miesiące).

 1. Public Relations Wersja 3
 1. Prowadzenie profilów na portalach Facebook i LinkedIn – łącznie 6 postów miesięcznie
 2. Przygotowywanie materiałów wizualnych i informacyjnych, wykorzystywanych na stronie www, profilach społecznościowych, w kontaktach z mediami, itp.

Z Wersji 3 Zamawiający planuje korzystać w okresie od początku września 2022 do końca grudnia 2022 (4 miesiące).

 1. Dodatkowe materiały promocyjne wizualne i informacyjne

Dodatkowe materiały wizualne i informacyjne należy rozumieć jako na przykład: artykuł w czasopiśmie lub materiały do wystąpienia na konferencji lub serię 3 dodatkowych postów w portalach społecznościowych, itp.

Z dodatkowych materiałów wizualnych i informacyjnych Zamawiający planuje korzystać w zależności od potrzeb, do maksymalnie 8 razy w okresie od początku listopada 2021 do końca grudnia 2022 r.

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Termin realizacji usługi wynosi:

Od 01.11.2021 do 31.12.2022 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także niepodleganie wykluczeniu z postępowania publicznego.

V. WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu zamówienia, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo*, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się ww. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.

VI.SPOSÓB, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta (w postaci wypełnionych Załączników do niniejszego zapytania) musi zostać dostarczona osobiście, kurierem lub pocztą na adres: 

Natalia Wileńska

MarTech Ideas sp. z o.o.

Ul Grzbowska 62

00-855 Warszawa

Dopuszcza się wcześniejąszą wysyłkę skanów dokumentów drogą elektroniczną na adres:

[email protected]

w terminie do:

27.10.2021 r. do godziny 23:59.

W sytuacji złożenia oferty elektronicznie oryginały dokumentacji mogą zostać dostarczone w późniejszym terminie.

VII.OCENA OFERT

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena netto – 100%.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu