Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe 1/2022

            Warszawa, 07.03.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2022

Audyt projektu

 1. TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe nr 1/2022 dotyczy realizacji usługi audytu projektu zgodnie z umową

o dofinansowanie projektu POIR.01.01.01-00-0945/19 „Budowa modelu behawioralnego

konsumenta z wykorzystaniem narzędzi uczenia maszynowego w celu optymalizacji ścieżek

konwersji w branży e-commerce”.         

 1. ZAMAWIAJĄCY

         MarTech Ideas Sp. z o.o.

Ul. Puławska 77, 02-595 Warszawa

NIP: 1132981627, REGON: 381086259, KRS: 0000745564

 1. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

               Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 14.03.2022 r., do godziny 23:59. w formie skanu podpisanej oferty wraz z załącznikami, przesłanej na adres mailowy: [email protected] lub osobiście, kurierem albo pocztą na adres: 

Natalia Wileńska

MarTech Ideas sp. z o.o.

Ul. Grzbowska 62

 00-855 Warszawa

 1. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Natalia Wileńska – Kierownik projektu   

 • CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest pozyskanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu POIR.01.01.01-00-0945/19 „Budowa modelu behawioralnego konsumenta z wykorzystaniem narzędzi uczenia maszynowego w celu optymalizacji ścieżek konwersji w branży e-commerce.         

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przeprowadzenia audytu projektu na zasadach określonych w:
 2. umowie o dofinansowanie projektu (w tym również ogólnodostępnym wzorze umowy o dofinansowanie dla poddziałania 1.1.1 PO IR),
 3. załączniku „Przewodnik kwalifikowalności kosztów”
 4. międzynarodowych standardach audytu (International Standards of Auditing – ISA),

               zakończonej przygotowaniem sprawozdania z audytu zawierającego minimalnie następujący zakres danych:

 • data sporządzenia,
 • nazwa i adres Twojego przedsiębiorstwa,
 • nazwa i numer projektu,
 • oświadczenie audytora o niezależności od Ciebie jako audytowanego podmiotu,
 • imiona, nazwiska i opis uprawnień audytorów,
 • cele audytu,
 • podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu,
 • termin, w którym przeprowadzono audyt,
 • zwięzły opis Twoich działań w obszarze, którego dotyczy audyt,
 • ocena adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze Twojej działalności objętym audytem,
 • informacja o metodzie doboru próby do badania i jej wielkości,
 • opis wyników badania, w których audytor stwierdził nieprawidłowości,
 • opis nieprawidłowości w Twojej działalności oraz analiza ich przyczyn i skutków,
 • zalecenia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w Twojej działalności, które stwierdził audytor.

Sprawozdanie z audytu należy przekazać w ciągu 7 dni od dnia zakończenia jego realizacji

 • KOD CPV: 79212000-3
 • HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

                       Ostateczny termin realizacji zamówienia to: 30.04.2022

 • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia samodzielnie lub podmiot trzeci zaangażowany (planowany do zaangażowania) do realizacji niniejszego zamówienia np. podwykonawcę – wg. wymogu określonego w Załączniku „Przewodnika kwalifikowalności kosztów” definiującego podmiot audytora prowadzącego audyt.

 • Wiedza i doświadczenie:

               Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

 • Potencjał techniczny: nie dotyczy.
 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa: nie dotyczy.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik do Zapytania Ofertowego lub Formularz Oferty zawierający wszystkie informacje zawarte we wzorze formularza umożliwiające ich ocenę w oparciu o kryteria oceny ofert,        
 2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym
 3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik do Zapytania Ofertowego.
 • OFERTY CZĘŚCIOWE

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 • KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI (W WAGACH PUNKTOWYCH)

Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

                Zamawiający będzie dokonywać oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w formule zero-jedynkowej tj. zgodnie z zasadą „spełnia – nie spełnia” dla każdego warunku, na podstawie:

 • informacji zawartych w formularzu oferty
 • informacji zawartych w oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu)       

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie równoznaczne z łącznym spełnieniem przez Wykonawcę wszystkich warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który nie spełni wszystkich lub części warunków udziału w postępowaniu, będzie podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena netto usługi audytu projektu – 100% (100 pkt.)

        Punkty w ramach kryterium przydzielone zostaną wg poniższego wzoru:

        C= (NC/CO) * 100

        Gdzie:

        C – ilość punktów przyznanych dla badanej oferty

        NC– najniższa cena netto spośród wszystkich złożonych i nieodrzuconych ofert

        CO– cena netto podlegająca ocenie, wskazana przez Wykonawcę

Cenę należy przedstawić w walucie PLN.         

Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Oferentów lub więcej, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin (data i godzina) złożenia oferty (oferta złożona wcześniej znajdzie się wyżej na liście).

 • WYKLUCZENIA
 1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające warunków i wymogów formalnych opisanych Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach.
 2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 4. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 5. pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  1. w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  1. w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
 1. Po dokonaniu wyboru Wykonawcy oraz po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w szczególności, jeśli
  1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
  1. zmiany, o których mowa w pkt 1 nastąpić mogą w uzasadnionych przypadkach np. zmiany warunków rynkowych oferowanych usług, zmiany wynikające z obostrzeń związanych z pandemią,
  1. zmiany w umowie mogą zostać wprowadzone jedynie w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie Strony, pod rygorem ich nieważności.
 2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających ani dodatkowych.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zamawiający poinformuje Oferentów, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  1. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
  1. Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść niniejszego Zapytania Ofertowego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
  1. Zamawiający przewiduje możliwość powierzenia realizacji części lub całości przedmiotu zamówienia podwykonawcy podmiotu składającego ofertę. Wykonawca zamówienia bierze pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy oraz gwarantuje jego kompetencje i doświadczenie w zakresie realizacji audytów projektów współfinansowanych ze środków UE.

    

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5. Przewodnik kwalifikowalności kosztów